[giaban]Liên hệ[/giaban]

[tomtat]  

Model: MP-100R

[/tomtat]

[kythuat]
Thông số kỹ thuật:
Model: MP-100R
Lưu lượng : 120 lit / phút.
Cột áp:  9 m.
Công suất động cơ:  250 W.
Đường kính hút: 26 mm
Đường kính xả: 26 mm
Bơm hóa chất MP-100R
Bơm hóa chất MP-100R


[giaban]Liên hệ[/giaban]

[tomtat]  

Model: MP-70R

[/tomtat]

[kythuat]
Thông số kỹ thuật:
Model: MP-70R
Lưu lượng : 86 lit / phút.
Cột áp: 6.7 m.
Công suất động cơ:  150 W.
Đường kính hút: 26 mm
Đường kính xả: 26 mm
Bơm hóa chất MP-70R
Bơm hóa chất MP-70R


[giaban]Liên hệ[/giaban]

[tomtat]  

Model: MP-55RZ

[/tomtat]

[kythuat]
Thông số kỹ thuật:
Model: MP-55RZ
Lưu lượng : 25 lit / phút.
Cột áp:  10 m.
Công suất động cơ:  90 W.
Đường kính hút: 26 mm
Đường kính xả: 26 mm
Bơm hóa chất MP-55RZ
Bơm hóa chất MP-55RZ


[giaban]Liên hệ[/giaban]

[tomtat]  

Model: MP-55R

[/tomtat]

[kythuat]
Thông số kỹ thuật:
Model: MP-55R
Lưu lượng : 60 lit / phút.
Cột áp:  5.6 m.
Công suất động cơ:  90 W.
Đường kính hút: 26 mm
Đường kính xả: 26 mm
Bơm hóa chất MP-55R
Bơm hóa chất MP-55R


[giaban]Liên hệ[/giaban]

[tomtat]  

Model: MP-40RX

[/tomtat]

[kythuat]
Thông số kỹ thuật:
Model: MP-40RX
Lưu lượng : 75 lit / phút.
Cột áp:  3.3 m.
Công suất động cơ:  65 W.
Đường kính hút: 26 mm
Đường kính xả: 26 mm
Bơm hóa chất MP-40RX
Bơm hóa chất MP-40RX


[giaban]Liên hệ[/giaban]

[tomtat]  

Model: MP-40R

[/tomtat]

[kythuat]
Thông số kỹ thuật:
Model: MP-40R
Lưu lượng : 45 lit / phút.
Cột áp:  4.6 m.
Công suất động cơ:  65 W.
Đường kính hút: 20 mm
Đường kính xả: 20 mm
Bơm hóa chất MP-40R
Bơm hóa chất MP-40R


[giaban]Liên hệ[/giaban]

[tomtat]  

Model: MP-30RZ

[/tomtat]

[kythuat]
Thông số kỹ thuật:
Model: MP-30RZ
Lưu lượng : 17 lit / phút.
Cột áp:  11 m.
Công suất động cơ:  45 W.
Đường kính hút: 18 mm
Đường kính xả: 18 mm
Bơm hóa chất MP-30RZ
Bơm hóa chất MP-30RZ


[giaban]Liên hệ[/giaban]

[tomtat]  

Model: MP-30RX

[/tomtat]

[kythuat]
Thông số kỹ thuật:
Model: MP-30RX
Lưu lượng : 62 lit / phút.
Cột áp:  2.9 m.
Công suất động cơ:  45 W.
Đường kính hút: 26 mm
Đường kính xả: 26 mm
Bơm hóa chất MP-30RX
Bơm hóa chất MP-30RX


[giaban]Liên hệ[/giaban]

[tomtat]  

Model: MP-30R

[/tomtat]

[kythuat]
Thông số kỹ thuật:
Model: MP-30R
Lưu lượng : 33 lit / phút.
Cột áp:  3.8 m.
Công suất động cơ:  20 W.
Đường kính hút: 20 mm
Đường kính xả: 20 mm
Bơm hóa chất MP-30R
Bơm hóa chất MP-30R


[giaban]Liên hệ[/giaban]

[tomtat]  

Model: MP-2RZ

[/tomtat]

[kythuat]
Thông số kỹ thuật:
Model: MP-2RZ
Lưu lượng : 11 lit / phút.
Cột áp:  4.6 m.
Công suất động cơ:  20 W.
Đường kính hút: 18 mm
Đường kính xả: 18 mm
Bơm hóa chất MP-2RZ
Bơm hóa chất MP-2RZ


[giaban]Liên hệ[/giaban]

[tomtat]  

Model: MP-20RX

[/tomtat]

[kythuat]
Thông số kỹ thuật:
Model: MP-20RX
Lưu lượng : 46 lit / phút.
Cột áp:  1.8 m.
Công suất động cơ:  20 W.
Đường kính hút: 26 mm
Đường kính xả: 26 mm
Bơm hóa chất MP-10R

Bơm hóa chất MP-20RX


[giaban]Liên hệ[/giaban]

[tomtat]  

Model: MP-20R

[/tomtat]

[kythuat]
Thông số kỹ thuật:
Model: MP-20R
Lưu lượng : 27 lit / phút.
Cột áp:  3.1 m.
Công suất động cơ:  20 W.
Đường kính hút: 18 mm
Đường kính xả: 18 mm
Bơm hóa chất MP-20R

Bơm hóa chất MP-20R


[giaban]Liên hệ[/giaban]

[tomtat]  

Model: MP-15R

[/tomtat]

[kythuat]
Thông số kỹ thuật:
Model: MP-15R
Lưu lượng : 16 lit / phút.
Cột áp:  2.7 m.
Công suất động cơ:  10 W.
Đường kính hút: 16 mm
Đường kính xả: 16 mm
Bơm hóa chất MP-15R

Bơm hóa chất MP-15R


[giaban]Liên hệ[/giaban]

[tomtat]  

Model: MP-10RN

[/tomtat]

[kythuat]
Thông số kỹ thuật:
Model: MP-10RN
Lưu lượng : 12 lit / phút.
Cột áp:  1.5 m.
Công suất động cơ:  6 W.
Đường kính hút: 14 mm
Đường kính xả: 14 mm
Bơm hóa chất MP-10RN

Bơm hóa chất MP-10RN


[giaban]Liên hệ[/giaban]

[tomtat]  

Model: MP-10R

[/tomtat]

[kythuat]
Thông số kỹ thuật:
Model: MP-10R
Lưu lượng : 12 lit / phút.
Cột áp:  1.5 m.
Công suất động cơ:  6 W.
Đường kính hút: 14 mm
Đường kính xả: 14 mm
Bơm hóa chất MP-10R

Bơm hóa chất MP-10R


[giaban]Liên hệ[/giaban]

[tomtat]  

Model: MP-6RZ

[/tomtat]

[kythuat]
Thông số kỹ thuật:
Model: MP-6RZ
Lưu lượng : 5.5  lit / phút.
Cột áp:  2.1 m.
Công suất động cơ:  3 W.
Đường kính hút: 14 mm
Đường kính xả: 14 mm
Bơm hóa chất MP-6RZ

Bơm hóa chất MP-6RZ


[giaban]Liên hệ[/giaban]

[tomtat]  

Model: MP-6R

[/tomtat]

[kythuat]
Thông số kỹ thuật:
Model: MP-6R
Lưu lượng : 8~9 lit / phút.
Cột áp:  1.4 m.
Công suất động cơ:  3 W.
Đường kính hút: 14 mm
Đường kính xả: 14 mm
Bơm hóa chất MP-6R

Bơm hóa chất MP-6R


Sản phẩm bán chạy